Mineralų terapeutų draugijos nario etikos kodeksas

  Mineralų terapeutų draugijos nario etikos kodeksas skirtas Draugijai priklausančių narių veiklai, kokybiškos ir profesionalios praktikos standartams, taip pat bendrosioms vertybėms, kuriomis vadovaujamasi darbe, apibrėžti.

I skyrius. Apibrėžimas ir paskirtis

  Mineralų terapeutų draugija (toliau – MTD) vienija mineralų terapeutus. MTD įkurta tam, kad koordinuotų jai priklausančių narių veiklą, skatintų jų sąmoningo ir kokybiško darbo su akmenimis ir mineralais kultūrą, atstovautų MTD narių interesams, juos gintų ir tenkintų jų viešuosius interesus, taip pat šviestų visuomenę akmenų ir mineralų poveikio žmogui ir aplinkai klausimais.

  MTD nario etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) sukurtas remiantis antropoteosofijos¹ pasaulėžiūra. Jis skirtas MTD nariams, gali būti priimtinas visiems mineralų terapeutams ir tuo besidomintiems asmenims.

  MTD nariu galima tapti išklausius mineralų terapijos² kursą ir gavus jo baigimo pažymėjimą³. Tokiam žmogui turėtų būti priimtina, kad kiekviena Žemėje egzistuojanti karalystė turi savo sąmonę, tačiau yra kilusi iš Bendrosios sąmonės, ir suprantama, kad mineralų poveikio gelmė veriasi sulig dirbančiojo su mineralais sąmoningumu, o tai įmanoma tik sąmoningai ir sistemingai dirbant su savimi⁴.

  MTD vadovu renkamas MTD priklausantis ir praktiškai dirbantis mineralų terapeutas⁵.

II skyrius. Bendrosios nuostatos

  MTD narys priima, kad Žemėje gyvena ir tarpusavyje sąveikauja keturios karalystės: mineralų, augmenijos, gyvūnijos ir žmonijos. Visoms joms būdingas tam tikras sąmoningumas, kurio ištakos – Bendroji sąmonė. Jis žino, kad žmogui Dievo nuskirta rūpintis kitomis trimis karalystėmis. Mainais už tą rūpestį jos žmogų maitina, jam visaip tarnauja ir gydo. Todėl MTD narys įsipareigoja:

1. Saugoti gamtą, jos išteklius taip, kaip sugeba, ir įspėti tuos, kurie ją niokoja.

2. Gerbti senus šventuosius akmenis, jų statinius ir atkreipti į juos dėmesį tų, kuriems rūpi tautos šaknys ir jos dvasia.

3. Priimti Bendrąją sąmonę kaip bet kurių kitų sąmonių ištakas ir mokytis suvokti pagrindinius Jos veikimo principus ir dėsnius.

4. Rūpintis savo fizine, psichine, mentaline ir dvasine švara, t. y. pasirinkus Gėrio vertybes nuolat dirbti su savimi. Kuo švaresnės mineralų terapeuto mintys, labiau apgalvoti jo žodžiai, veikla paskatinta aukštesnių siekių, tuo daugiau jis gali padėti tiems, kurie į jį kreipiasi.

5. Vengti savo darbe vartotojiško (t.y. siekiant vienpusės naudos sau) požiūrio į mineralus ir žmones.

6. Rūpintis ne tik savo sąmonėjimu, bet ir skatinti kiekvieną žmogų sąmonėti – tai pabrėžia ir antropoteosofija. Etiškai elgtis su kitais, laikytis moralės ir dvasios principų.

7. Savo darbe naudoti tik natūralius akmenis ir mineralus⁶. Perspėti žmones, kurie naudojasi ar prekiauja vienaip arba kitaip paveiktais, sintetiniais, augintais mineralais, dėl jų veikimo pobūdžio.

III skyrius. Mineralų terapeutų darbo santykiai su žmonėmis

   Mineralų terapeutas:

1. Gerbia kiekvieną atėjusį žmogų, siekia paskatinti jį dirbti su savo ydomis ir atstatyti pažeistą ryšį su Kūrėju.

2. Atsižvelgdamas į konkretaus žmogaus galimybes stengiasi taip, kaip sugeba, padėti jam susiprasti.

3. Suvokia, kad mineralų terapija negali visiškai atstoti tradicinės medicinos, todėl esant reikalui žmogui pataria atlikti įprastus medicininius tyrimus ir tik tada rinktis alternatyvųjį sveikatinimą. Mineralų terapija gali papildyti tradicinės medicinos siūlomą gydymą, veikti kaip puiki profilaktikos priemonė, taip pat padėti atgauti pusiausvyrą po sunkios ligos ar patirto streso.

4. Užtikrina kiekvieno žmogaus asmeninės informacijos konfidencialumą, t. y. apsaugą nuo trečiųjų asmenų, išskyrus tuos atvejus, kai žmogus sąmoningai sutinka atskleisti tokią informaciją.

5. Pasirūpina aplinkos, kurioje teikia paslaugas, estetika ir fizine, emocine, mentaline ir dvasine švara. Dvasinė švara palaikoma kasdiene malda.

6. Dirbdamas su žmonėmis naudoja tik tuos akmenis ir metodus, kurių veikimą pats yra ištyrinėjęs, padeda spręsti tik tuos klausimus, kuriuos savo gyvenime yra išsprendęs arba sąmoningai siekia spręsti. Taigi, taiko ne tik teorines žinias, bet ir empirinį⁷ mineralų pažinimą.

IV skyrius. Mineralų terapeuto praktika

   Mineralų terapeutas:

1. Laikosi darbo saugos reikalavimų:

1.1. Sistemingai dirba su savimi suprasdamas, kad siekiantis tobulėti žmogus nuolat susiduria su didžiausiu pasipriešinimu – savo nesupratimu. Todėl darbas su savimi jam – pareiga ir atsakomybė, t. y. jo gyvenimo dalis.

1.2. Priimdamas tai, kad akmenys absorbuoja ir perdirba žmogaus problemas, griežtai laikosi jų priežiūros ir valymo taisyklių. Po kiekvienos procedūros atitinkamai paruošia akmenis kitai procedūrai ir skiria jiems laiko apsivalyti.

2. Nuolat tobulinasi ir kelia profesinę kvalifikaciją. Studijuoja su darbu susijusią literatūrą. Sujungdamas žinias ir empirinį mineralų pažinimą, siekia profesionalumo. Mokosi įžvelgti problemų ištakas ir veda kiekvieną pas jį atėjusį žmogų dvasinės, psichinės ir fizinės harmonijos link.

3. Bendradarbiauja su kolegomis ir kitais žmonių sveikata besirūpinančiais specialistais. Bendradarbiavimas grindžiamas solidarumu, pagarba, pasitikėjimu, geranoriškumu, taktiškumu ir sutarimo siekimu.

4. Dalijasi su kolegomis savo žiniomis ir darbo patirtimi.

5. Kilus profesinių klausimų kreipiasi pagalbos į labiau patyrusius specialistus.

6. Priima pagrįstas kolegų profesines pastabas.

7. Informuoja MTD narius, jeigu kyla abejonių dėl tam tikro nario veiksmų ir darbo etikos.

V skyrius. Prekyba mineralais

  Mineralais prekiaujantis mineralų terapeutas įsipareigoja tai daryti sąžiningai, t. y. pardavinėti tik natūralius akmenis, vadinasi, pasirūpinti licencijomis ir kitais akmenų kokybę ir tapatybę patvirtinančiais dokumentais, taip pat griežtai vengti nesąžiningos konkurencijos ir dempingo⁸.

Sąvokų apibrėžimai

¹Antropoteosofija – tai pasaulėžiūra, kurios esmė – skatinti žmogų sąmonėti.

²Mineralų terapija – tai žmogaus fizinių ir subtiliųjų sistemų harmonizavimas akmenimis ir mineralais, siekiant darnos ir sąmoningumo, todėl ji orientuota į darbą su problemos ištakomis, o ne vien simptomais ir savaime veikia kaip ligų prevencija.

³Mineralų terapijos kurso pažymėjimas – dokumentas, liudijantis, kad žmogus susipažino su mineralų terapijos pagrindais ir turi teisę pradėti ją taikyti žmonių sveikatinimui. Šis pažymėjimas taip pat rodo prisiimtą įsipareigojimą laikytis darbo su mineralais etikos ir užtikrinti naudojamų mineralų kokybę.

⁴Dirbti su savimi – tai kasdien save stebėti, melstis ir daryti praktikas. Maldai ir praktikoms rekomenduojama skirti mažiausiai 2–3 val. per dieną.

⁵Mineralų terapeutas – tai žmogus, taikantis mineralų terapiją sau ir/arba kitiems žmonėms, padedantis jiems suprasti, kad tikrųjų problemos priežasčių reikia ieškoti savyje, ir skatinantis su tomis priežastimis dirbti. Mineralų terapeutų draugijoje taip pat juo vadintinas žmogus, siekiantis sąmoningai nešioti mineralus, dalindamasis požiūrio į mineralus, kaip į gyvą sąmonę, patirtimi ir su kitais.
Taip pat juo vadintinas astromineralogas.

⁶Natūralus akmuo ir mineralas – nedažytas, nekaitintas, neapšvitintas ir jokiu būdu ne imitacija. Pagal CIBJO (pranc. Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres) reikalavimus, kurių laikomasi ir Lietuvoje, pardavėjas, prekiaujantis kaitintais ar kitaip paveiktais mineralais, privalo prie mineralo pavadinimo parašyti žodį „kaitintas“, „dažytas“, „sintetinis“ ir pan.
(http://astromineralogija1.lt/mineralai/tikri-ir-netikri-akmenys/)

⁷Empirinis – patirtinis, susijęs su patyrimu, juo pagrįstas (http://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Empirinis)

⁸Dempingas angl. dumping – numesti: prekių pardavimo ir paslaugų tiekimo rinkose kaina mažesnėmis už jų savikainą kainomis (http://zodynas.vz.lt/Dempingas).