Mineralų terapeutų draugija

   Mineralų terapeutų draugija (toliau – Draugija) vienija mineralų terapeutus, astromineralogus ir žmones, siekiančius sąmoningai nešioti mineralus. Ji buvo įsteigta 2017 m. liepos 21 d.

   Draugijos tikslas – skatinti sąmoningo ir kokybiško darbo su akmenimis ir mineralais kultūrą, koordinuoti jai priklausančių narių veiklą ir atstovauti jų interesams, taip pat šviesti visuomenę akmenų ir mineralų poveikio žmogui ir aplinkai klausimais.

   Pagrindinė Draugijos funkcija – nustatyti ir puoselėti kokybiškos ir profesionalios mineralų terapijos praktikos standartus ir vertybes.

Draugijos veikla:

  • koordinuoti Draugijos narių praktinę veiklą ir rūpintis Draugijos nario etikos kodekso principų laikymąsi toje veikloje;
  • teikti Draugijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą;
  • rūpintis Draugijos narių darbo kokybe ir profesiniu tobulėjimu;
  • suteikti visuomenei galimybę gauti kokybiškas ir profesionalias mineralų terapeuto arba astromineralogo paslaugas;
  • šviesti visuomenę akmenų ir mineralų poveikio žmogui ir aplinkai klausimais;
  • šviesti visuomenę natūralių akmenų ir mineralų naudojimo bei tikrų ir netikrų mineralų atskyrimo klausimais;
  • organizuoti mokymus, paskaitas, konferencijas ir kitus renginius mineralų poveikio žmogui ir aplinkai temomis;
  • skatinti mineralų terapijos, kaip alternatyviosios medicinos krypties, plėtrą, daryti tyrimus, įgyvendinti projektus;
  • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis mineralų terapijos, astromineralogijos, medicinos ir kitomis organizacijomis, sąjungomis, asociacijomis, esant galimybei, tapti jų nare;
  • rengti informacinius leidinius apie Draugijos ir jos narių veiklą, taip pat leidinius ir periodines publikacijas mineralų poveikio žmogui ir aplinkai klausimais.