Mineralų terapeutų draugija

Mineralų terapeutų draugija

Mineralų terapeutų draugija (toliau – Draugija) vienija mineralų terapeutus, astromineralogus ir žmones, siekiančius sąmoningai nešioti mineralus. Ji buvo įsteigta 2017 m. liepos 21 dieną.

Draugijos tikslas – skatinti sąmoningo ir kokybiško darbo su mineralais ir akmenimis kultūrą, koordinuoti jai priklausančių narių veiklą ir atstovauti jų interesams, taip pat šviesti visuomenę akmenų ir mineralų poveikio žmogui ir aplinkai klausimais.

Pagrindinė Draugijos funkcija – nustatyti ir puoselėti kokybiškos ir profesionalios mineralų terapijos praktikos standartus bei vertybes.

Draugijos veikla:

NARIAI

  • koordinuoti Draugijos narių praktinę veiklą ir rūpintis Draugijos nario etikos kodekso principų įgyvendinimu veikloje;
  • teikti Draugijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą;
  • rūpintis Draugijos narių darbo kokybe ir profesiniu tobulėjimu;

VISUOMENĖ

  • suteikti visuomenei galimybę gauti kokybiškas ir profesionalias mineralų terapeuto arba astromineralogo paslaugas;
  • šviesti visuomenę akmenų ir mineralų poveikio žmogui ir aplinkai klausimais;
  • organizuoti mokymus, paskaitas, konferencijas ir kitus renginius mineralų poveikio žmogui ir aplinkai temomis;

MINERALŲ TERAPIJA

  • skatinti mineralų terapijos, kaip alternatyviosios medicinos krypties, plėtrą, daryti tyrimus, įgyvendinti projektus;
  • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis mineralų terapijos, astromineralogijos, medicinos ir kitomis organizacijomis, sąjungomis, asociacijomis, esant galimybei, tapti jų nare;
  • rengti informacinius leidinius apie Draugijos ir jos narių veiklą, taip pat leidinius ir periodines publikacijas mineralų poveikio žmogui ir aplinkai klausimais.